hren +385 99 5484 002 [email protected]

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
Vaše ime*
Vaše prezime*
Birth Date*
Email*
Mobitel*
Država*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Prihvatite sve uvjete i odredbe prije nastavka na sljedeći korak.

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
Vaše ime*
Vaše prezime*
Birth Date*
Email*
Mobitel*
Država*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Prihvatite sve uvjete i odredbe prije nastavka na sljedeći korak.

Already a member?

Login
+385 99 5484 002 [email protected]
hren

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
Vaše ime*
Vaše prezime*
Birth Date*
Email*
Mobitel*
Država*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Prihvatite sve uvjete i odredbe prije nastavka na sljedeći korak.

Already a member?

Login

Opći uvjeti poslovanja

Ugovor o putovanju, Opći uvjeti i uputstva za turističke aranžmane

 

 1. Predmet ugovora

Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – turističke agencije Croatia Open Land  Tours j.d.o.o. (u daljnjem tekstu COLT) i PUTNIK A odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao PUTNIK a (u daljnjem tekstu PUTNIK ). Ovaj ugovor o putovanju sadrži Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije (direktor agencije Croatia Open Land ili bilo koje druge ovlaštene za prodaju Croatia Open Land aranžmana) i PUTNIK  te nakon što PUTNIK  u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene, te nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko PUTNIK  nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad Croatia Open Land primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. PUTNIK  se za putovanje može prijaviti putem web stranice  i drugim ovlaštenim agencijama osobno, telefonom, internetom ili nekim drugim načinom daljinske komunikacije. Prilikom sklapanja ugovora PUTNIK  je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. PUTNIK  jamči da je COLT  dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa. 

 1. Rezervacije i plaćanje

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, PUTNIK  uplaćuje 50% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene aranžmana. Ukoliko PUTNIK  ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 21 dan prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.
Za sve rezervacije uključivo i rezervacije “na upit” (kada za pojedini aranžman u trenutku prijave PUTNIK a za određeno putovanje nema mjesta, ali ih je COLT u mogućnosti osigurati dodatno) COLT  naplaćuje naknadu za troškove rezervacije u iznosu od 75 kuna (po ugovoru), a u slučaju kada je do polaska na put preostalo manje od 21 dan za takvu rezervaciju “na upit”, uplaćuje se odgovarajući dio cijene aranžmana prema uvjetima iz članka 8. ovog ugovora. 
Tako zatraženu rezervaciju „na upit“ COLT  se obvezuje obraditi u roku od 2 radna dana (subota se ne smatra radnim danom) i o učinjenom pismeno ili usmeno obavijestiti PUTNIK a. Ukoliko COLT u navedenom roku ne obavijesti PUTNIK a o učinjenom ili nije u mogućnosti osigurati rezervaciju za zatraženi aranžman, kompletan iznos uplate bit će u cijelosti vraćen PUTNIK U. Ukoliko PUTNIK  ne prihvati zatraženu, a od strane COLT-a potvrđenu rezervaciju, troškovi uplate se ne vraćaju uključujući i naknadu za troškove rezervacije. 
Za potvrdu rezervacija po “Fortuna sistemu” ili po “Last minute” ponudama PUTNIK  je dužan odmah uplatiti iznos aranžmana u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu cijelog iznosa aranžmana.

 1. Cijene

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene paket – aranžmana ne uključuju naknadu za troškove rezervacije koje se naplaćuju dodatno u iznosu od 75 kn (po ugovoru) prilikom rezervacije. Cijene navedene u COLT-ovim programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj PUTNIK  boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. 
Organizator putovanja može predvidjeti da PUTNIK  određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta PUTNIK eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge. 
COLT  može, najkasnije 21 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do povećanja cijene usluga koje čine paket aranžman, osobito povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanje pristojbi  (u zračnim i ostalim lukama i sl.), povećanja cijene smještaja, a koje utječu na cijenu putovanja. U tom slučaju cijena aranžmana povećat će se recipročno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je formirana cijena. PUTNIK  se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, PUTNIK  ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti COLT-u u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, PUTNIK  nema pravo na naknadu štete. Ako PUTNIK  svoj odustanak ne dostavi COLT-u u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. 

 1. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u COLT programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. COLT  ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u COLT-ovih  programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane COLT-ovih djelatnika ili neke treće osobe. 
Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko PUTNIK  nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti COLT ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja. 

 1. Putni dokumenti, poštivanje propisa

PUTNIK  koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. PUTNIK  je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan COLT-u dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. COLT ne jamči ishođenje vize. Ukoliko PUTNIK  ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat ce se da je PUTNIK  odustao od putovanja.
PUTNIK  je dužan poštivati carinske, devizne i  druge propise. Ukoliko PUTNIK  zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko PUTNIK  za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. PUTNIK  je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, PUTNIK  odgovara za načinjenu štetu, a COLT otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete PUTNIK  podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. 
Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik COLT-a će PUTNIKA upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju PUTNIK  putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučujemo svakom PUTNIKU da se i osobno informira na web-stranici www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVEP RH.
Svim putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. COLT  može uputiti PUTNIKA na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog PUTNIKA.
Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje COLT te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. COLT  otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

 1. Putno osiguranje

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su PUTNIKU ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora PUTNIK  potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da PUTNIK  zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod COLT-a, pri čemu COLT sudjeluje samo kao posrednik. 
Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku. 

 1. Osiguranje od rizika otkaza putovanja

Ukoliko PUTNIK  prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. 
Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko PUTNIK  nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, COLT  zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da PUTNIK  ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza PUTNIK  sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a COLT  se obvezuje PUTNIK u osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja PUTNIKA prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom PUTNIKU preporučujemo da ih osobno pročita. 

 1. Otkazivanje putovanja od strane PUTNIKA

Ukoliko PUTNIK  otkaže uplaćeni aranžman, COLT (Croatia Open Land Tours) od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako u programu nije navedeno drugačije): 

 

Europska putovanja, odmori, skijanje

 • do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a  najmanje 100 kn
 • 29-22 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
 • 21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
 • 14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • 7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

 

Daleka putovanja, tečajevi stranih jezika

 • do 30 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
 • 29-15 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • 14-0 dana prije polaska i nakon polaska 100 % cijene aranžmana


Krstarenja 

 • do 46 dana prije polaska 10% cijene aranžmana
 • 45-31 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
 • 30-16 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
 • 15-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
 • 7-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Najam luksuznih vila

 • do 56 dana prije polaska 30% cijene aranžmana
 • 55-43 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
 • 42-29 dana prije polaska 65% cijene aranžmana
 • 28-16 dana prije polaska 90% cijene aranžmana
 • 16-0 dana prije polaska i nakon polaska 100% cijene aranžmana

 

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. COLT  zaračunava stvarne troškove zamjene ako PUTNIK  – nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana.
Ukoliko 21 dan prije polaska na put PUTNIK  nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, COLT smatra da je PUTNIK  odustao od rezervacije, bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije za putovanje.

 1. Otkazivanje putovanja od strane COLT-a ili promjena programa putovanja

Ako COLT prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužan je bez odgode o tome obavijestiti PUTNIKA u pisanom obliku. PUTNIK  može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti COLT-a prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja na ponudu, COLT se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti PUTNIKU uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je COLT ponudio smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se PUTNIK  odriče svih potraživanja prema COLT-u s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora. 
Ako COLT nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, COLT može na svoj teret, a uz suglasnost PUTNIKA izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti PUTNIKA za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak PUTNIKA, COLT može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se PUTNIK  odriče prava na potraživanja od COLT-a za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju. 
Ako COLT nije mogao na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako PUTNIK  iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, COLT će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je PUTNIK  s time suglasan, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i to na osnovi prigovora PUTNIKA. COLT će prigovor rješavati na način naveden u točki 11. ovog ugovora. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana. 
COLT je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete PUTNIKU, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog zaCOLT da ne sklopi ugovor. U tom slučaju PUTNIK  ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. 
COLT zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je COLT bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj PUTNIK a potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga. 
COLT zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje COLT ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu. 
COLT ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. COLT ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na kompasovim web-stranicama. 

 

 1. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora

Za sve aranžmane gdje je COLT glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je COLT posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te COLT ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora PUTNIK  u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

 

 1. Rješavanje prigovora

PUTNIK  ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. PUTNIK  je dužan uložiti pismeni prigovor COLT-u, i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu PUTNIKA da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki PUTNIK  – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. COLT neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. 
COLT je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). COLT će rješavati samo one prigovore za koje PUTNIK  dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje COLT-a došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, PUTNIK  ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.  U slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg ime smještajnog objekta PUTNIK  saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije kao: fortuna, rulet, no name, as, jocker, i sl.), PUTNIK  prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje COLT ne može utjecati, a PUTNIK  je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje, te zbog toga PUTNIK  nema pravo prigovora prema COLT-u.
U slučaju spora koji se odnosi na ugovor o online prodaji i online uslugama, potrošač može podnijeti pritužbu, odnosno pokrenuti postupak za online rješavanje sporova putem platforme za online rješavanje sporova dostupne na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
Dok COLT ne odluči o prigovoru PUTNIKA, PUTNIK  se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. 

 

 1. Zdravstveni propisi

PUTNIK  je dužan obavijestiti COLT o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. PUTNIK  je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje. 

 1. Prtljaga

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam PUTNIK  prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. COLT ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu PUTNIK  upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage PUTNIK  ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. 
U slučaju gubitka prtljage u hotelu, PUTNIK  zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage. 

 1. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, COLT je sa osiguravateljem sklopio Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja zbog kojeg  usluga putovanja izostane odnosno radi naknade troškova povratka PUTNIK a u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja PUTNIK  treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja EUROHERC OSIGURANJE

 1. Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, COLT ima kod osiguravajućeg društva EUROHERC d.d., sklopljen Ugovor o  osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči PUTNIK u  neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj 1500-172046557. Djelatnici agencije upoznati će  PUTNIKA sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju COLT prouzroči PUTNIKU neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a PUTNIK  potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

 1. Zaštita osobnih podataka

PUTNIK  osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci PUTNIKA potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. COLT se obvezuje da osobne podatke PUTNIKA neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko PUTNIK  zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci PUTNIKA čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. PUTNIK  je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija Croatia Open Land Tours-a. 

 1. Informacije

Obavijesti koje PUTNIK  dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja. 

 

 1. Završne odredbe

Ovi uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg PUTNIK  sklapa s COLT-om odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji COLT-a. 
Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Karlovcu, a primjenjuje se hrvatsko pravo. 

 

Nastavi sa rezervacijom